Om systemiska konstellationer

Systemiska konstellationer används för att finna lösningar på problem som kan vara svåra att upptäcka. Det är ett samlingsbegrepp för t ex organisations-konstellationer, där vi kan titta på olika dilemman eller problem, exempelvis på arbetsplatser. Problem som uppstår i organisationen visar sig och lösningar kan prövas och experimenteras fram utifrån en rad olika kriterier som måste vara uppfyllda för att människor ska känna att de tillhör och känner sig delaktiga i organisationen.

Med hjälp av familjekonstellationer kan vi härleda händelser i vårt familjesystem* som påverkar oss mer än vi kan föreställa oss. Om t ex någon i det förflutna dött tidigt, varit drabbad av en svår sjukdom, haft ett trauma genom separationer, aborter, krig, flykt eller annat – allt påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ibland har någon uteslutits ur familjesystemet och inte har sin plats i familjen - känslor har då  stängts av och inte fått komma till uttryck. Det får effekter på systemets medlemmar och en person i familjen kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem. När vi låter våra nära familjemedlemmar bära sitt eget öde så får de därigenom tillgång till kärlekens verkliga kraft.

Systemet och metoden med familjekonstellationer är från början utarbetat av Bert Hellinger som i mer än tjugo år har utvecklat ett nytt sätt att arbeta med familjesystem som berör de djupt existentiella frågeställningarna. Hans metod utgår från att en lösning endast har effekt om den berör, aktiverar och bekräftar klientens kärlek. Försoning kan då ske på en själslig nivå.

*I familjesystemet ingår syskon, föräldrar, far- och morföräldrar, deras föräldrar och syskon, adopterade barn och deras föräldrar, samtliga födda och ofödda barn (även aborter) och människor som på ett eller annat sätt har haft en stor existentiell betydelse för någon medlem i systemet.

Att sätta upp en konstellation

Den som ska sätta upp en konstellation berättar kort vad man vill komma tillrätta med i sitt liv. Fakta om händelser i familjesystemet eller organisationen är viktigt för uppställningen.

Sedan väljer man representanter för de personer som efter övervägande kan ha betydelse, inklusive en person för sig själv. Man placerar därefter personerna  i förhållande till varandra genom att följa sin inre bild eller känsla.

Konstellatören går därefter runt till samtliga i uppställningen och frågar hur de uppfattar sin situation i de positioner där de blivit placerade. Utifrån detta synliggörs dynamiken och konstellatören leder därefter systemet steg för steg mot en lösning.

Kalendarium

Bert Hellinger

Bert Hellinger är en mycket erkänd och uppskattad terapeut i Tyskland och många andra länder i och utanför Europa. Han verkade under 20 år som präst, bl.a. som missionär bland Zulu-folket i Afrika, och deltog då i en ekumenisk utbildning i gruppdynamik. Därefter började han studera psykoanalys och olika terapeutiska traditioner, liksom familjesystemisk terapi.

Sedan mer än tjugo år har Bert Hellinger utvecklat ett nytt sätt att arbeta med familjesystem som berör de djupt existentiella frågeställningarna. Hans metod utgår från att en lösning endast har effekt om den berör, aktiverar och bekräftar klientens kärlek. Försoning kan då ske på en själslig nivå.